Laatste nieuws
  1. Friends & Family Tournament 2023
  2. Friends & Family Tournament 2023 (English)
  3. Half-yearly General Members Assembly
  4. Fun party practice by Hanneke
  5. Clubshop and individual gear order

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Rotterdam Jaguars


Klik hier voor een PDF versie

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de vereniging
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van het verenigingslid tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door het verenigingslid en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de vereniging bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij het verenigingslid producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de vereniging worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de vereniging;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen het verenigingslid gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Verenigingslid: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat het verenigingslid of vereniging in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van het verenigingslid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Vereniging: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan verenigingsleden aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de vereniging en het verenigingslid wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de verenigingslid en vereniging gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de vereniging
Rotterdam Jaguars;
Honingerdijk 110, 3062NX Rotterdam;
Telefoonnummer: 06-25585932 bereikbaar tussen 18:00 en 22:00
E-mailadres: info@rotterdamlacrosse.nl
KvK-nummer: 24392424

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de vereniging en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen vereniging en verenigingslid.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het verenigingslid beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de vereniging voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de vereniging zijn in te zien en dat zij op verzoek van het verenigingslid zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan het verenigingslid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het verenigingslid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van het verenigingslid langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan het verenigingslid zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het verenigingslid mogelijk te maken. Als de vereniging gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de vereniging niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het verenigingslid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door het verenigingslid van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien het verenigingslid het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de vereniging onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de vereniging is bevestigd, kan het verenigingslid de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien het verenigingslid elektronisch kan betalen, zal de vereniging daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De vereniging kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of het verenigingslid aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de vereniging op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De vereniging zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan het verenigingslid de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door het verenigingslid op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de vereniging waar het verenigingslid met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het verenigingslid van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien het verenigingslid een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. Het verenigingslid kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De vereniging mag het verenigingslid vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het verenigingslid, of een vooraf door het verenigingslid aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. de bestelling via IDeal betaling is volbracht en als zodanig is overeengekomen met de Club.
b. de bestelling via directe bankoverschrijving is overeengekomen en daarmee ook is overeengekomen met de Club;
c. De in lid 1 genoemde periode van bedenktijd is van toepassing op de kalendermaand waarin de bestelling is overeengekomen met de Club en geldig tot de laatste week van dezelfde kalendermaand. In de laatste week van elke kalendermaand zal de bestelling worden doorgegeven aan de leverancier van de producten, waardoor het op dat moment niet meer mogelijk is om tot herroeping over te gaan. Op het moment dat de leverancier op de hoogte is gebracht van de bestelling, gaat de Club ervan uit dat daarmee ook de drukker is benaderd en de bestelde producten met gedrukte logo’s en eventuele nummers zijn daarmee niet herroepbaar.

Artikel 7 – Verplichtingen van het verenigingslid tijdens de bedenktijd
Het verenigingslid stelt de Club tijdig op de hoogte wanneer het verenigingslid van zins om het herroepingsrecht toe te passen. Dit kan via het hierboven genoemde e-mailadres middels een aankondiging dan wel direct gebruik makend van het herroepingsformulier.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door het verenigingslid en kosten daarvan
1. Als het verenigingslid gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de vereniging.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in Artikel 6 lid 1 bedoelde herroeping, stuurt het verenigingslid zijn herroepingsformulier, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de vereniging. Dit hoeft niet als de vereniging heeft aangeboden de herroeping zelf toe te passen middels een bevestigingsbericht en daarmee de betaling terug te boeken aan het verenigingslid.
3. Het verenigingslid zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de vereniging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij het verenigingslid.
5. Het verenigingslid draagt de rechtstreekse eventuele kosten van de herroeping van het product. Als de vereniging niet heeft gemeld dat het verenigingslid deze kosten moet dragen of als de vereniging aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft het verenigingslid de herroeping voor terugzending niet te dragen.
6. Het verenigingslid draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de vereniging heeft nagelaten deze verklaring van het verenigingslid te bevestigen.
7. Als het verenigingslid gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de vereniging bij herroeping
1. Als de vereniging de melding van herroeping door het verenigingslid op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De vereniging vergoedt alle betalingen van het verenigingslid, exclusief eventuele betalingskosten door de vereniging in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het verenigingslid hem de herroeping meldt. Tenzij de vereniging aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot het verenigingslid aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De vereniging gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat het verenigingslid heeft gebruikt, tenzij het verenigingslid instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor het verenigingslid.
4. Als het verenigingslid heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de vereniging de bijkomende kosten voor de duurdere betalingsmethode methode niet terug te betalen. De bijkomende kosten voor deze betalingsmethode komen dan voor rekening van het verenigingslid.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De vereniging kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de vereniging dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de vereniging geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de vereniging worden aangeboden aan het verenigingslid die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van het verenigingslid; en
b. het verenigingslid heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de vereniging de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van het verenigingslid vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van het verenigingslid, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de vereniging geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van het verenigingslid; en
b. het verenigingslid heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de vereniging producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de vereniging geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de vereniging dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. het verenigingslid de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De vereniging staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de vereniging er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de vereniging, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die het verenigingslid op grond van de overeenkomst tegenover de vereniging kan doen gelden indien de vereniging is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de vereniging, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan het verenigingslid bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De vereniging zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres van de vereniging zoals hierboven is weergegeven, tenzij anders is overeengekomen met het verenigingslid.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de vereniging geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt het verenigingslid hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Wanneer een bestelling niet geleverd kan worden door de leverancier binnen een termijn van 90 dagen, dan heeft het verenigingslid in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele terugbetaling van het transactiebedrag dat eerder door het verenigingslid is voldaan zoals overeengekomen tijdens de bestelling.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de vereniging het bedrag dat het verenigingslid betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de vereniging tot het moment van bezorging aan het verenigingslid of een vooraf aangewezen en aan de vereniging bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. Het verenigingslid kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Het verenigingslid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Het verenigingslid kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de vereniging voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als het verenigingslid deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als het verenigingslid te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag het verenigingslid na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door het verenigingslid verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat het verenigingslid de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan het verenigingslid geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. Het verenigingslid heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de vereniging te melden.
4. Indien het verenigingslid niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de vereniging is gewezen op de te late betaling en de vereniging het verenigingslid een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de vereniging gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De vereniging kan ten voordele van het verenigingslid afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De vereniging beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat het verenigingslid de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de vereniging.
3. Bij de vereniging ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de vereniging binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het verenigingslid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de vereniging en het verenigingslid waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van het verenigingslid zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door het verenigingslid op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Download hier een digitale versie

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden (liefst per e-mail) wanneer u de overeenkomst wilt en kan herroepen)

Rotterdam Jaguars
Honingerdijk 110
3062 NX  Rotterdam
06-25585932
info@rotterdamlacrosse.nl

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: ____________________________________________
____________________________________________________________________________*
herroept/herroepen*

– Ordernummer ______________________________

– Besteld op*/ontvangen op* ____________________

– Naam _____________________________________

– Adres ______________________________________________________________________

– Handtekening _______________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.